Tipografies, un punt apart

Animació de la lletra A que va variant de familia tipogràfica.

5 de juliol de 2018

Tipografies, un punt apart

L'elecció d'una tipografia o una altra per als nostres dissenys té una gran importància. Potser fins i tot podríem dir que és un dels moments més rellevants de tota la fase del disseny d'un producte, i es que és la  tipografia la que ens permet transmetre el missatge.


Meravelloses tipografies

Tant si ets dissenyador gràfic com si no, segurament t'hauràs adonat del poder que té la tipografia per transmetre sensacions, valors, emocions i sentiments, i que no qualsevol tipografia val per a qualsevol disseny, cal saber triar quin utilitzar en cada ocasió. 


Al llarg de la història són molts els tipògrafs que han fet les seves pròpies classificacions, però avui en dia podríem distingir les diferents tipografies en 4 famílies principals: amb Serif (Romana), Sans Serif (Pal Sec), Manuscrita i Decorativa. 

 

“Les tipografies Sans Serif són les 
més utilitzades en pantalles digitals”. 
Famílies tipogràfiques

Distingir entre una família tipogràfica i una altra sol resultar bastant senzill, atès que les diferències entre tipografies de diferents famílies són molt visuals. 


Amb Serif
tipografia-con-serif

Aquesta família té el seu origen en el passat, quan les lletres es tallaven en blocs de pedra, ja que resultava difícil assegurar que les vores de les lletres fossin rectes, els talladors van desenvolupar una tècnica que consistia a destacar les línies creuades, incloent-los uns remats molt característics coneguts amb el nom de serif


Aquestes tipografies representen tranquil·litat, autoritat, dignitat i fermesa. Dins d'aquesta família trobaríem subcategories: romana clàssica, de transició, de vell estil o romanes antigues, modernes o didones, amb falca i cal·ligrafiat. 


Algunes de les més conegudes són: Book Antiqua, Courier, Garamond, Georgia, Lucida Bright, New York, Times New Roman i Palatino.
 


Sans Serif
tipografia-sans-serif

Aquestes tipografies es diferencien per no tenir patins o peus, és a dir, no tenen remats en els seus extrems. Van aparèixer a Anglaterra durant el segle XIX, i entre els seus traços gruixuts i prims no existeix contrast, els seus vèrtexs són rectes i els seus traços uniformes. 


Les tipografies Sans Serif, creen un efecte de modernitat, sobrietat, alegria i seguretat, i es poden subclassificar en: grotesca, geomètrica, humanística, de contrast, informal, híbrida, amb terminació rodona, bauhaus i ajustada. 


Algunes de les més conegudes són: Arial, Chicago, Mónaco, Tahoma, Helvética, Verdana i Univers.Manuscrita
tipografia-manuscrita
Les tipografies manuscrites o script semblen cursives de cal·ligrafia. En el disseny digital, aquestes fonts solen utilitzar-se per accentuar el títol principal o la signatura de l'autor, atès que els traços més fins poden desaparèixer, comprometent la llegibilitat. 


Trobem subdivisions com:  brush, cal·ligràfica, canceller, casual, formal, semi-formal, gràfica o monolineal, encara que també podríem incloure el "grafitti".


Algunes de les més conegudes són: Aelfa, Brush, Edwardian Script, English, Killigraphy, Medieval Victoriana i Vivaldi.Decorativa
tipografia-decorativa

Les decoratives seria una mica el grup "altres", aquí trobem totes les tipografies que no podem classificar en les famílies anteriors, atès que no compleixen les característiques d'aquestes. Solen compartir l'estil propi d'una època o lloc, per les seves formes tan característiques i la seva personalitat definida i concreta, són apropiades per donar un caràcter històric o cultural a un disseny. 


Algunes tipografies, per exemple, són: Kristen, Herculanum, Bragadoccio, Desdemona, Walt Disney Script...
Amb quina et quedes?
Nosaltres som incapaços de quedar-nos amb una sola família tipogràfica, ja que ens agraden totes! 

Les tipografies ens permeten crear dissenys únics adaptant-nos a la personalitat del producte, client o marca, i aconseguir transmetre unes sensacions o unes altres. Si vols crear un disseny, però no saps quina tipografia va més amb ell, contacta'ns, et podem ajudar!